บทพิจารณาสังขาร

สัพเพ สังขารา อะนิจจา, 
สังขารคือร่างกาย จิตใจ และรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป.

สัพเพ สังขารา ทุกขา, 
สังขารคือร่างกาย จิตใจ แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป.

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา, 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขาร แลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน 
ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา.

อะธุวัง ชีวิตัง,                          ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน

ธุวัง มะระณัง,                          ความตายเป็นของยั่งยืน

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง,          อันเราจะพึงตายเป็นแท้

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง,   ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง,                  ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง

มะระณัง เม นิยะตัง,                   ความตายของเรา เป็นของเที่ยง

วะตะ,                                      ควรที่จะสังเวช

อะยัง กาโย,                             ร่างกายนี้

อะจิรัง,                                    มิได้ตั้งอยู่นาน

อะเปตะวิญญาโณ,                    ครั้นปราศจากวิญญาณ

ฉุฑโฑ,                                    อันเขาทิ้งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ,                            จักนอนทับ

ปะฐะวิง,                                  ซึ่งแผ่นดิน

กะลิงคะรัง อิวะ,                        ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน

นิรัตถัง,                                   หาประโยชน์มิได้
 

     Share

<< อภิณหะปัจจะเวกขะณะมโนมยิทธิ (๑) >>

Posted on Mon 1 Aug 2011 13:30

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
Great artleic, thank you again for writing.
Esther   
Thu 6 Mar 2014 9:02 [1]
 


Calendar
Archive
พิจารณา อุปาทานเนื่องกับโลกธรรม
ปฏิบัติตนหนีนรก
การพิจารณาวิปัสสนาญาณ
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อ
ความสุขจาก พรหมวิหาร ๔
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พรหมวิหาร ๔ อาหารเลี้ยงศีล
ทานที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน
ทานที่ทำให้เป็นพระสกิทาคามี
การกำหนดรู้อารมณ์ คือผลของการปฏิบัติ (คือ จิตตานุสสติ)
บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
อานาปานสติ(๓)
อานาปานสติ(๒)
อานาปานสติสูตร (๑)
สติปัฏฐานสูตร (๓)
สติปัฏฐานสูตร (๒)
สติปัฏฐานสูตร (๑)
โคตรภูญาณ
สมัยพุทธกาล คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่บรรลุธรรมได้ เพราะอะไร
การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ
อานาปานุสสติกรรมฐาน
เพียงวันละ 10 นาที ก็สามารถพ้นนรกเข้าถึงนิพพานได้
สีลัพพตปรามาส
ภาวนาหัดตาย
ตัดกังวล
พิจารณาตน
อารมณ์พระโสดาบัน
ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn