begin

วันนี้สมัครdiary วันแรก ปกติก็จะเขียนบ่อยเหมือนกันนะแต่ไม่เคยเข้ามาเขียนในเวปแบบนี้รู้สึกแปลกดี เพราะว่าใช้ไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มไงก่อนดี เอาเป็นว่าค่อยๆเรียนรู้ไป

begin  

เวลา ๐๒.๕๔ นาฬิกา ของวันพุธที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สิ้นพระชนม์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังจากประทับรักษาพระองค์หลายเดือน สิริพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีที่ทรงพระคุณานุคุณ และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นอเนกปริยาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กับให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร ๗ ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระราชทานลำดับตามราชประเพณี ประชาชนชาวไทยก็พร้อมใจกันเดินทางมาถวายสักการะพระศพนับพันคนในแต่ละวัน ทุกคนล้วนแต่สวมชุดดำและยืนเข้าแถวรออย่างสงบเรียบร้อยเพื่อขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการร่วมแสดงความอาลัยแด่พระผู้ทรง สถิตในใจ
 
สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ปีกุน พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการบันทึกพระนามในสูติบัตรว่า “เมย์ (May)” ซึ่งตรงกับชื่อเดือนประสูติ และเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงเป็นพระราชปิตุลา จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนาม “กัลยาณิวัฒนา” แปลความว่า “ผู้เจริญด้วยความดี” มีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้า ด้วยเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา
 
ขณะที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ทรงศึกษาต่อในวิชาแพทยศาสตร์ที่ประเทศเยอรมนี หม่อมเจ้าอานันทมหิดล ได้ประสูติที่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ปีฉลู พุทธศักราช ๒๔๖๘ และเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ประสูติ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแต่แรกประสูติ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกย่องหม่อมเจ้าอันเป็นพระโอรสธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งพระชนนีทรงศักดิ์ชั้นสมเด็จ ที่ประสูติแด่มารดาที่ไม่ได้เป็นเจ้า ให้มีฐานันดรศักดิ์เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พระเชษฐภคินีและพระเชษฐาจึงทรงเปลี่ยนฐานันดรศักดิ์จาก “หม่อมเจ้า” เป็น “พระองค์เจ้า”
 
เมื่อสมเด็จพระราชบิดาสำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และกลับมาประทับในสยามประเทศแล้ว ได้ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข อย่างที่เคยทรงบุกเบิกงานวางรากฐานการศึกษาวิชาเหล่านี้ แต่ด้วยเหตุที่พระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วทรุดโทรมลง จึงประชวรและในที่สุดสิ้นพระชนม์ ณ พระตำหนักใหม่ วังสระปทุม ในพุทธศักราช ๒๔๗๒ นำมายังความโทมนัสของพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ที่เคยร่วมทำงานเป็นยิ่งนัก แต่เนื่องจากหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา มีอัจฉริยะเป็นเลิศ ได้อภิบาลพระโอรสธิดาด้วยความหวงแหน มีสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า ใส่พระทัยในพระนัดดา เจ้านายเล็ก ๆ จึงดำเนินพระชนม์โดยราบรื่น พระธิดาได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี พระโอรสพระองค์โตได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ และพระองค์เล็กทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี
 
หลังจากสมเด็จพระราชบิดาได้สิ้นพระชนม์ไม่ถึง ๓ เดือน เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความไม่แน่นอนทางสถานการณ์บ้านเมือง กอปรกับพระพลานามัย     ที่อ่อนแอของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า    อานันทมหิดล โดยความเห็นชอบของพระบรมวงศ์ระดับสูงและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต “ครอบครัวมหิดล” จึงได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ห่างไกลจากพระประยูรญาติ ใหม่ต่อภาษา ใหม่ต่อขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่
 
เจ้านายเล็ก ๆ ทรงศึกษาในสถาบันรับเลี้ยงเด็กของโซเลย์ เป็นเวลา ๒ เดือน เพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส จากนั้นจึงเข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ สำหรับพระเชษฐภคินีนั้น ทรงสอบผ่านชั้นสูงสุดเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายได้ระดับดีเยี่ยม เป็นที่ ๑ ของโรงเรียน และได้ที่ ๓ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งทรงศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์-ครุศาสตร์ ในวิชาวรรณคดีและปรัชญา ด้วยความสนพระทัยและเมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยในพุทธศักราช ๒๔๙๓ เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งทรงทราบดีว่าพระธิดาโปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้ทรงแนะนำให้ทรงงานเป็นอาจารย์ จึงทรงเริ่มต้นเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสอนวิชาสนทนาภาษาฝรั่งเศส วิชาอารยธรรมฝรั่งเศส และวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ต่อมาได้ทรงรับงานสอนและงานบริหารเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งทรงเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาทิ นอกจากนี้ ยังได้ทรงจัดทำหลักสูตรภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ระดับปริญญาตรี สำเร็จในพุทธศักราช ๒๕๑๖ นับเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ในพุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปลาบปลื้มของคณาจารย์และลูกศิษย์ยิ่งนัก
 
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองมาโดยตลอด ที่สำคัญคือทรงปฏิบัติเคียงข้างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งในเมืองและในต่างจังหวัด ในการเยี่ยมราษฎรไม่ว่าจะห่างไกล การคมนาคม ทั้งในป่า ในเขา ตามชายแดนหรือการเสด็จออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปรนนิบัติถวายงานในทุกโอกาสด้วยความกตัญญู โปรดที่จะใช้โอกาสที่ตามเสด็จ นำสื่อการศึกษาที่มูลนิธิ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พัฒนาขึ้นไปทรงสาธิตให้นักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็ก ๆ เหล่านั้น
 
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดลมิได้ขาด โดยเสด็จพระราชกุศลกองทุนการกุศลสมเด็จย่าที่ทรงเป็นรองประธานคณะกรรมการ มีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา เป็นเลขานุการและคณะกรรมการ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทรงรับมูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศลอีกมากไว้ในพระอุปถัมภ์ อาทิ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ซึ่งนอกจากจะพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ยังทรงเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปีและเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานเป็นครั้งคราว ทรงตั้งทุนการกุศล กว เพื่อทรงใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงทีก่อนงบความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานเอกชนจะผ่านการพิจารณา นอกจากนี้พระอนุเคราะห์ที่พระราชทานในการจัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในต่างประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา เป็นที่ซาบซึ้งยิ่งนัก ด้วยทรงติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันทุกระยะ และพระราชทานกำลังใจและทรงแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ประสบความสำเร็จมาทุกครั้ง ไม่น้อยไปกว่าที่พระราชทานการสนับสนุนนักเรียนดนตรีคลาสสิก ที่พระราชทานทุนทรัพย์ให้ไปศึกษาในหลายประเทศ ณ ทวีปยุโรป และเสด็จไปทรงฟังการแสดงดนตรีคลาสสิกของนักเรียนทุนทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
 
พระนิพนธ์ที่ทรงรวบรวมเรียบเรียง ล้วนมีข้อมูลอันทรงคุณค่า สามารถ ใช้อ้างอิงและประกอบการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พระนิพนธ์หลายเล่มเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพันธ์ด้วยใช้ถ้อยคำที่เรียบง่าย กระจ่างชัด รัดกุม แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ พระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ๑๒ เรื่อง พระนิพนธ์แปล ๓ เรื่อง พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว ๑๐ เรื่อง และพระนิพนธ์ทางวิชาการ
 
พระบารมีเต็มเปี่ยมสมกับที่ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเพียบพร้อมทั้งพระชาติวุฒิ พระวัยวุฒิ พระคุณวุฒิทางพระสติปัญญา ทางวิชาการ และที่สำคัญยิ่งคือ พระจริยวัตรที่วางพระองค์ได้เหมาะสมกับพระฐานะ มีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง ทรงได้รับการสรรเสริญทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานยศทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญส่วนพระองค์ในระดับชั้นสูงสุด และเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ในโอกาสที่พระเชษฐภคินีทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน  มีพระนามกรมว่า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แต่ไม่นานเดือนหลังจากนั้น ในปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบันนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต้องสลดพระราชหฤทัยเป็นสุดประมาณด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม แต่พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็มิได้สะดุด ด้วยพระธิดาได้ทรงสืบสานงาน ทรงประกอบพระกรณียกิจโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมูลนิธิขาเทียม และมูลนิธิ พอ.สว. เป็นต้น การทรงเยี่ยมราษฎร และตรวจรักษาผู้ป่วยตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดหรือทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ส่งต่อไปรักษา ณ โรงพยาบาล เป็นการพระราชทานสงเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกเพศทุกวัย สมกับที่เป็นพระธิดาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรง “ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”.


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

begin begin begin 

  อ่านพระราชประวัติ พระราชพิธี เลยเก็บมาบันทีกไว้ ไม่มีโอกาสไปงานก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วกัน

     Share

<< >>

Posted on Thu 20 Nov 2008 14:07

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh