ระวัง web ปลอม
วิกิ
กฏ กติกา และมารยาทในการใช้ blog
การใช้ Blog สู่ความเป็นBest Practice
การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เงียบที่สุด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริการที่อินเทอร์เน็ต
เรื่อง Internet
การดูแลรักษาเครื่องคอมฯ
การรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
กฎ 50 ข้อของคนรักกัน
การสร้า html
คำสั่งต่างๆ ในภาษา html
คุณสมบัติ 7 ประการในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องใหม่
นี้ล่ะความเจ็บ
เจ้าชู้ใจเดียว
การดูแลรักษาเครื่องคอมฯ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
การป้องภัยกันจากอินเตอร์เน็ต
บทที่ 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้ Blog สู่ความเป็นBest Practice

การใช้ Blog สู่ความเป็นBest Practice
Best Practices

     สมุดบันทึก(BLOG)มาจากคำว่าเว็บ(WEB)กับบันทึก(LOG) เมื่อเรียกกันบ่อยๆ  จาก WEB   LOG จึงกลายเป็น BLOG (มาจากตัว  
สุดท้าย  “B” ของของคำว่า WEB มารวมกับคำว่า LOG) และ  Blogกลายมาเป็นนวัตกรรมของการใช้อินเตอร์เน็ต  ที่สามารถเป็นช่องบุคคลสามารถเผยแพร่ความรู้โดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์
   Best Practice หมายถึง วิธีการ หรือ วิธีปฏิบัติที่องค์กรได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับว่ายอดเยี่ยมกว่าเดิมจนถือได้ว่าเป็นต้นแบบ(Model)ใช้แบบอย่างของการปฏิบัติ  และเมื่อองค์กรมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสามารถที่จะกำหนดเป็นBenchmarkingเพื่อเป็นผลสำเร็จขององค์กร
   Best Practice ของสถานศึกษาคืออะไร?   
        องค์กร หรือสถานศึกษา   Best Practiceจะอยู่ที่กระบวนการทำงานของคนในองค์กรกล่าวคือ Best Practice ของครู คือรูปแบบเทคนิควิธีการสอนต่างๆ  การใช้สื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับBest Practiceของผู้บริหาร คือ รูปแบบการนิเทศภายใน รูปแบบ/วิธีการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  รูปแบบระบบการแนะแนวหรือการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
        สำหรับBest Practiceในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผมขอแนะนำโรงเรียนสมุทรพิทยาคมมีการนำ Blog มาช่วยในการจัดการความรู้และผมขอเรียกว่า "Samutpit Model" ที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง   เจ้าของ Blog "ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง"......

        โปรดติดตามตอนหน้า........... รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้ BLOG  รูปแบบ CHOKCHAI    MODEL

     Share

<< การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กฏ กติกา และมารยาทในการใช้ blog >>

Posted on Sat 13 Sep 2008 11:20


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh